Narvamus

Välkintervjuu NERG koolijuhiga

Irene Käosaar on tänavu 1. septembril õpilastele uksed avava Narva Eesti Riigigümnaasiumi õppealajuhataja. Temaga vestles meie ajakirjanik Viktoria Savicheva, et saada rohkem teavet kooli põhimõtete ja eripära kohta.

Millal NERG alustab tööga ?

Kool alustab tööd 1.septembril 2023.

Millal kooli maja saab valmis?

Koolimaja valmib detsembris 2023, õppetööd saame uues majas alustada jaanuarist 2024, seni oleme asenduspinnal Joala 20.

Kui palju on õpilasi koolis?

1.septembril alustab gümnaasiumis õppetööd 180 õpilast.

Kui suur on Gümnaasium?

Gümnaasiumihoone on planeeritud 250le õpilasele – täismahus õpilasteni planeerime jõuda 3 aasta pärast.

Kirjeldage kooli atmosfääri kolme omadussõnaga?

Kooli atmosfääri iseloomustavad meie väärtused, milleks on julgus, hoolimine, koosloome ja eestimeelsus.

Mida saab uus kool pakkuda õpilastele, Mida ennem ei ole olnud?

Meie koolis saab olema väga tähtsal kohal õpilase toetamine tema vastutuse ja valikute võtmisel. Ennastjuhtiv õpilane on märksõna, mille poole liigume. Selleks saab koolis olema kõigile õppijatele kohustuslik minateadlikkuse kursus, õpilase arengut toetav mentorlus ja valikainete süsteem. Õppekorralduslikult on õppeaasta jooksul kolm valikainete nädalat, kus õppijad saavad keskenduda vaid ühele ainele ning AHHA-nädalad, mille jooksul õppetöö on suuremas mahus keskendunud õppimisele praktiliste õppemeetodite kaudu.

Kui suurt rolli mängib NERG Narva aranemisel?

NERGi õpilased on narvakad ja tuleviku Narva ülesehitajad. Oleme Eesti kool, oleme Narva kool – meie noored ongi Narva tulevik!

Mis on teie lemmik valikaine, Mida uues Gümnaasiumis saab valida ja Mida teie oleksite hea meelega ise ka õppinud?

KIndlasti valiksin ma ise kaks ainet, mis me koolina valime ja õpilastele kohustuslikuks teeme – need on “Narva lugu”, mille sisuks on nii oma kodukoha kui selle tuleviku (näiteks tööturu areng, kohalike kultuuri-, ettevõtluse jt kogukondadega koostöö vms) mõistmine ja sellesse panustamine ja “Minateadlikkus”, mis aitab mõista paremini iseennast, enda potentsiaali, huvisid ja ennast meeskonna liikmena. Kui nüüd võtta täiesti vaba valiku alusel, siis valiks meedia valikkaine, mille koos kohalike ja riigi tasandi ajakirjandusinimestega välja töötame. Meedia on mind alati huvitanud ja kui ma ei oleks valinud seda tee, mille oma professionaalses elus valisin, oleks võib-olla saanud ajakirjanikuks.

Mis eristab NERG’i teistest gümnaasiumitest?

Kuna asume Narvas, kus eestikeelse elanikkonna protsent kogu elanikkonnast on alla 5%, siis meid eristab nii riiklikult kui Narva kontekstis see, et õpetame 100% aineid eesti keeles, aga meie õpilaskonnast on eesti keelt emakeelena kõnelejaid alla 10%. Samuti on meie eripära, et meie kooli suurem osa õpilaskonnast tuleb kas eesti õppekeelega või keelekümblusmetoodikat rakendavast koolist, seega toimub gümnaasiumis kahe senise koolikultuuri lõimumine ning püüame kasutada mõlemast parimad väärtused. Oleme kogukonnakool ja teeme väga palju koostööd kohalike parneritega nagu kohalikud kultuuriga, spordiga, ettevõtlusega, riigi- ja seikaitsega tegelevad asutused ja organisatsioonid. Ma usun, et avatus ja piirkonna elu aktiivne osa olemine on ka meie üks tugev eripära.

Mis aitab säilitada koolimeeskonna positiivse meeleolu ja efektiivset koostööd?

Kõige olulisem on kindel visioon ja väärtused, mis koos luuakse ja mille poole püüeldakse. Kui inimesed teavad, miks nad midagi teevad ja mis on nende isiklik konkreetne panus ühisesse “loosse”, siis nad ka panustavad enam. Kui inimeste käest küsitakse nende arvamust ja sisendit ning sellega ka arvestatakse, siis on nad rohkem kaasas, sest see, mida luuakse on ka “nende oma”. Ja loomulikult igapäevane toetamine – ärakuulamine, aitamine õpetajate mõtete elluviimisel, tunnustamine. Õpetajatel peab olema hea töötada, ta peab tundma end turvaliselt ja toetatult, siis peegeldab ta selle suhtumise üle ka õpilastele ja küllap toimib see ka vastupidi.
EE